O tym, kto wypłaca świadczenia za wypadek przy pracy, decyduje m.in. to, ilu pracowników ma pod sobą dany pracodawca. Wyjaśniamy, kiedy i jakiego świadczenia za wypadek spodziewać się ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a kiedy od pracodawcy. 

Definicja wypadku przy pracy i waga ubezpieczenia wypadkowego

Każdemu pracownikowi, nawet najbardziej ostrożnemu, zawsze może przydarzyć się wypadek przy pracy. Choć zdecydowanie bardziej narażeni są na to pracownicy fizyczni, to wypadki nie omijają również pracowników biurowych, a nawet osób działających w trybie home office. 

Dlatego tak ważne jest regularne odprowadzanie składek na ubezpieczenie wypadkowe, które, w razie wystąpienia wypadku i konieczności podjęcia leczenia lub niezdolności do wykonywania pracy, uprawnia do otrzymywania konkretnego świadczenia i nie pozbawia poszkodowanego pracownika środków do życia. 

To pracodawca odprowadza składki osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia. Za wypadek przy pracy uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Aby dany wypadek uznać za wypadek przy pracy, wszystkie trzy wyżej wymienione przesłanki muszą wystąpić jednocześnie. 

świadczenia za wypadek w pracy

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy — co przysługuje poszkodowanemu pracownikowi?

Po wypadku przy pracy pracownik potrzebuje najczęściej czasu na wyleczenie i ma prawo udać się na zwolnienie lekarskie. Może ono wynosić 80 proc. lub 100 proc. wynagrodzenia. Wysokość sumy zależy od tego, czy zespół powypadkowy badający sprawę stwierdzi, że wypadek miał miejsce z winy pracownika czy też nie. 

O ile zdarzenie nie było skutkiem działań umyślnych lub rażącego zaniedbania pracownika, może on liczyć na 100 proc. wynagrodzenia w czasie zwolnienia lekarskiego. Jest to zasiłek chorobowy wypłacany z ubezpieczenia wypadkowego. Pracownik, który uległ wypadkowi i który jest ubezpieczony, może liczyć także na różne inne rodzaje świadczeń. 

Każde ze świadczeń związane jest z odmiennymi okolicznościami i skutkami, jakie spowodował wypadek przy pracy. Aby ubiegać się o każde świadczenie, trzeba również spełniać ściśle określone kryteria. Przepisy prawa definiują, o jakich świadczeniach za wypadek mowa. Są to:

  • zasiłek chorobowy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • zasiłek wyrównawczy, 
  • jednorazowe odszkodowanie,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy,
  • renta szkoleniowa,
  • dodatek pielęgnacyjny, 
  • świadczenie pokrywające koszty leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Wymienione świadczenia dotyczą pracowników, którzy ulegli wypadkowi przy pracy oraz osób, u których stwierdzono chorobę zawodową.

Polecamy: Mały ZUS plus – dla kogo i jakie są warunki?

ZUS czy pracodawca — kto wypłaca jakie świadczenie za wypadek?

O tym, kto wypłaca dane świadczenie — ZUS czy pracodawca — decyduje tak naprawdę wielkość firmy zatrudniającej. To po, której stronie leży odpowiedzialność za wypłacenie konkretnego świadczenia, zależy również od jego rodzaju. Jeżeli w zakładzie pracy zatrudnionych jest więcej niż dwudziestu pracowników, to wypłacanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku wyrównawczego leży po stronie pracodawcy. 

Jeśli dany pracodawca zapewnia zatrudnienie mniejszej liczbie osób, odpowiedzialność ponosi ZUS i trzeba oczekiwać przelewu właśnie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast w przypadku jednorazowego odszkodowania, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej oraz dodatku pielęgnacyjnego płatnikiem świadczeń jest każdorazowo ZUS i to niezależnie od tego, ile pracowników zatrudnia dany pracodawca. 

O pokrycie części kosztów leczenia stomatologicznego, szczepień ochronnych oraz zakupu niezbędnych przedmiotów ortopedycznych, których nie refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia, również możemy ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

mały zus plus Previous post Mały ZUS plus. Ile wynosi i kto może skorzystać?
list mazalny Next post List mazalny — co to jest, jak napisać wniosek?