Mały ZUS Plus 2023 to niezwykle interesująca kwestia między innymi dla tych, którzy w tym roku zakładają działalność gospodarczą. Na czym polega ta ulga, ile wynosi i jak z niej skorzystać? Poszukajmy wspólnie odpowiedzi!

Mały ZUS – co to?

Mały ZUS Plus to możliwość płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne przez przedsiębiorców, których przychody nie są wyższe niż 120 tysięcy złotych rocznie.

W 2020 roku zmienił się również sposób naliczania składek. Wcześniej z tej ulgi mogli skorzystać właściciele firm, których przychód nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Od 2023 roku ta kwota jest już określona z góry.

Trzeba przyznać, że Mały ZUS Plus, który daje najmniejszym firmom możliwość wyboru niższych składek na ubezpieczenia społeczne, jest bardzo pomocny w obecnej sytuacji gospodarczej.

Ile wynosi mały ZUS?

Podstawę wymiaru składek ZUS w 2023 roku przy uldze mały ZUS Plus, możemy obliczyć na wzorze zawartym w zaktualizowanej ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Jak on wygląda?

Roczny dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym należy podzielić przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym i pomnożyć razy 30.

Następnie wynik tego działania musimy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku i pomnożyć przez stały współczynnik 0,5. Ten ostateczny wynik również należy zaokrąglić do pełnych groszy.

Pamiętajmy tutaj, że przy obliczaniu podstawy składek ZUS w przypadku małego ZUS Plus, przyjmuje się kwotę dochodu. Wymieniony wyżej współczynnik potrzebny do obliczeń ma wartość stałą.

Dobrze jest również mieć świadomość, że nasza decyzja o skorzystaniu z małego ZUS Plus będzie mieć wpływ na wysokość świadczeń, które nam przysługują (chorobowych, rentowych, emerytalnych). Te właśnie świadczenia są obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie. Pamiętajmy zatem, że opłacane dziś niższe składki, przyniosą w przyszłości niższe świadczenia.

Przeczytaj koniecznie: Co to jest AXI Card? Jak działa? | Zaliczka a zadatek

Mały ZUS – dla kogo?

Kto może skorzystać z małego ZUS? Najważniejszym warunkiem jest limit przychodu osiągniętego w poprzednim roku. Warto w tym miejscu przytoczyć podstawę prawną.

Ustawa z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych art. 18c pkt 1 mówi: „Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonego, o którym mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, którego roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 000 złotych, uzależniona jest od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanego dalej >>dochodem z pozarolniczej działalności gospodarczej<<, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym”.

Z niższych składek nie skorzysta osoba, która:

  • wykonuje działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, względem którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała (w ramach umowy o pracę) czynności wchodzące w zakres tej nowej działalności;
  • w poprzednim roku podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu lub społecznemu z tytułu innej pozarolniczej działalności, na przykład jako wspólnik spółki jawnej;
  • w poprzednim roku prowadziła działalność gospodarczą krócej niż 60 dni;
  • rozlicza się za pomocą karty podatkowej oraz jest jednocześnie zwolniona z podatku VAT (składki od dochodu będą jednak dostępne dla przedsiębiorcy, jeśli firma jest na karcie podatkowej i prowadzi jednocześnie ewidencję VAT);
  • wykorzystała już limit obowiązywania ulgi mały ZUS Plus (okresy tych ulg sumują się). Limit ten wynosi w sumie 36 miesięcy. To oznacza, że przedsiębiorca może opłacać mały ZUS Plus przez 3 lata, po czym traci prawo do korzystania z tego przywileju i jest zobowiązany przez okres kolejnych dwóch lat do opłacania składek w normalnej wysokości. Po tym okresie przedsiębiorca może znów ubiegać się o ulgę.

Jak zgłosić się po mały ZUS plus w 2023 roku?

Przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku korzystali z ulgi małego ZUS-u z tytułu wykonywania działalności gospodarczej i nadal spełniają wyżej wymienione warunki, nie muszą dokonywać przerejestrowania.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku opłacali duży ZUS, aby skorzystać z ulgi, powinni przerejestrować się w ZUS-ie. Jak to zrobić?

Pierwszym krokiem jest wyrejestrowanie się za pomocą deklaracji ZUS ZWUA. Następnie przedsiębiorca musi zarejestrować się ponownie, tym razem z wykorzystaniem formularzy ZUS ZUA/ZZA. Zgłoszenie to powinno zawierać kod tytułu ubezpieczenia przewidziany w tej sytuacji, czyli 05 90 lub 05 92. Termin wyrejestrowania i zgłoszenia powinien być taki sam w celu zachowania ciągłości ubezpieczeniowej.

Warto tu dodać, że gdy przedsiębiorca spełni warunki przystąpienia do ulgi w trakcie roku, może dokonać przerejestrowania na kod 05 90/05 92 w ciągu 7 dni od momentu zmiany obowiązku ubezpieczeniowego.

axi card Previous post AXI card – co to jest? Jak działa?
kto wypłaca świadczenie Next post Kto wypłaca świadczenia za wypadek — ZUS czy pracodawca?